Your address will show here +12 34 56 78
Artikel 1 – Inwerkingtreding van de overeenkomst 
MKB SAMS en Contractant verbinden zich vanaf de ondertekening aan de onderhavige overeenkomst, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. MKB SAMS zal evenwel het recht hebben deze overeenkomst te ontbinden indien na een onderzoek van de financiële toestand van de Contractant of op grond van de technische bijzonderheden van zijn verzoek, MKB SAMS zou achten geen gevolg te kunnen geven aan de onderhavige overeenkomst. In dat geval wordt de overeenkomst ontbonden, zonder dat de Contractant uit dien hoofde aanspraak kan maken op enig vergoeding.
De eventuele ontbinding van de overeenkomst door MKB SAMS zal zo snel mogelijk door MKB SAMS aan de Contractant worden medegedeeld.
De facturatie van het abonnement zal aanvangen vanaf de datum van ondertekening van onderhavige overeenkomst, dat voor de volledige duur ervan. De Contractant verklaart er zich mee akkoord dat facturen per e-mail kunnen worden verzonden.

Art. 2 – Verplichtingen van MKB SAMS
Als tegenprestatie voor de naleving van al de verplichtingen die voortvloeien uit de toepassing van de onderhavige overeenkomst door de Contractant, verbindt MKB SAMS zich er toe te zorgen of te laten zorgen door welke dienstverlener dan ook die zij in haar plaats kan aanstellen dat de door de Contractant gekozen diensten beschreven in de overeenkomst worden nageleefd, volgens de in onderhavige overeenkomst bepaalde voorwaarden.
2.1 Product: Website 
De uiterlijke kenmerken van de geleverde site zoals o.a. de layout, de grootte van de afbeeldingen, de lettertypes, enz worden bepaald door MKB SAMS, behalve indien anders overeengekomen. MKB SAMS behoudt de auteursrechten. De Contractant is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn website en garandeert aan MKB SAMS dat deze legaal is.
2.1.1 Domeinnaam en E-mailadres
Zodra de Contractant zijn keuze kenbaar heeft gemaakt zal MKB SAMS in opdracht van de contractant alle formaliteiten voor het registreren van de door de Contractant gekozen domeinnaam op zich nemen. Met het oog hierop dient de Contractant op eenvoudig verzoek van MKB SAMS alle documenten en informatie te leveren die hiervoor nodig zijn. In ieder geval verbindt MKB SAMS zich niet tot het effectief toewijzen van de gekozen domeinnaam aan de Contractant, aangezien die beslissing toekomt aan de daarvoor bevoegde instantie en af hangt van zijn beschikbaarheid. De Contractant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van de domeinnaam en bevestigt dat deze keuze geen afbreuk doet aan de rechten van derden. De aanvraag door MKB SAMS gebeurt voor rekening van de Contractant, daaruit volgt dat de Contractant de eigenaar is van de domeinnaam in kwestie. MKB SAMS is niet verantwoordelijk wanneer een domeinnaam niet door haar in beheer kan worden genomen. Wanneer een domeinnaam is toegewezen en de Contractant zijn keuze kenbaar maakt kan er een e-mail adres in de vorm van info@domeinnaam aan de domeinnaam gekoppeld worden.
2.1.2 Hosting
MKB SAMS verbindt zich ertoe om de geleverde website van de Contractant en de optionele domeinnaam en e-mailadres te huisvesten op een server naar eigen keus. De gekozen server is beschikbaar voor het grote publiek via het world wide web. Gezien de specifieke eigenschappen van het world wide web, garandeert MKB SAMS noch de toegang tot de website zonder onderbreking door gebruikers van het world wide web, noch de snelheid van die toegang. De aansprakelijkheid van MKB SAMS kan niet worden ingeroepen in het geval van overmacht door onvoorziene gebeurtenissen, meer bepaald de onderbreking of storing van de telecommunicatie verbinding –en, aangezien dat niet onder de controle van MKB SAMS valt.
2.2 Product: Search Engine Advertising (SEA) 
MKB SAMS verbindt zich ertoe de middelen in werking te stellen om de advertenties van de Contractant op ten minste één zoekmachine of SEA provider (google op het moment van ondertekening van de onderhavige overeenkomst maar MKB SAMS kan beslissen om van dienstverlener te veranderen wanneer hen dat opportuun lijkt) te plaatsen en dus SEA campagnes te maken.
2.3 Relatiebeding: MKB SAMS verstrekt onder geen enkele voorwaarde informatie over haar klanten aan derden waardoor men mogelijkerwijs schade kan ondervinden op korte of langere termijn.

Artikel 3 - Aansprakelijkheid van MKB SAMS
3.1 MKB SAMS verplicht zich ertoe de prestaties te verzekeren die voor haar rekening zijn maar is in geen geval betrokken bij eventuele relaties tussen de Contractant en de andere tussenkomende partijen of gebruikers. MKB SAMS komt ook niet tussen bij de relaties van de Contractant en zijn webhost. Indien om een of andere reden de Contractant niet meer over zijn website beschikt of indien MKB SAMS eventueel niet de nodige toegangen ontvangt voor de website van de Contractant, dan zal dat de Contractant niet vrijstellen van de goede uitvoering van de onderhavige overeenkomst en van de maandelijkse te betalen bijdragen.
3.2 Als blijkt dat de Contractant in het kader van de onderhavige overeenkomst een betalingsachterstand heeft kan deze laatste MKB SAMS niet verantwoordelijk stellen voor haar verplichtingen die daar uit voortvloeien. MKB SAMS kan zonder kennisgeving gebruik maken van haar opschorsingsrecht.
3.3 MKB SAMS is gehouden aan een inspanningsverplichting en niet aan een resultaatverplichting. Ze is in geen enkel geval aansprakelijk voor geleden indirecte schade zoals omzetverlies, inkomensverlies, winstverlies enz.
3.4 Is voor het volbrengen van bepaalde werkzaamheden of voor het leveren van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractant, MKB SAMS derhalve schriftelijk en aangetekend in gebreke te stellen. Er dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst. Hetzelfde geldt voor iedere andere tekortkoming aan de zijde van MKB SAMS.
3.5 De Contractant kan in geen geval andere rechten aan de onderhavige overeenkomst of aan de samenwerking ontlenen dan diegene die in deze overeenkomst staan beschreven.

Artikel 4 – Overdracht en inpandgeving van de overeenkomst
MKB SAMS is uitdrukkelijk gemachtigd de overeenkomst of gedeeltelijk over te dragen of in pand te geven, met dien verstande dat deze overdracht of inpandgeving de vorm en de voorwaarden van de overeenkomst in geen enkel opzicht wijzigt. Een brief of vermelding op de maandelijkse facturen kan gelden als kennisgeving aan de Contractant van een overdracht van schuldvordering in hoofdsom en toebehoren (interesten, schadebedingen, enz.). De betaling van deze facturen zal bovendien worden beschouwd als erkenning door de Contractant. Een dergelijke overdracht houdt voor Contractant de verplichting in om aan de nieuwe schuldeiser te betalen, maar brengt geen enkele wijziging van de andere verplichtingen van de Contractant of MKB SAMS mee. De Contractant verbindt zich ertoe zo nodig alle
documenten te ondertekenen, alle formaliteiten te vervullen en alle wijzigingen in de betalingsopdrachten die hem zouden worden
gevraagd bij een dergelijke overdracht of inpandgeving, aan te brengen.

Artikel 5 – Verklaring van bevoegdheid
Voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, doet elk van beide partijen keuze van woonplaats op het adres van haar
maatschappelijke zetel of van haar vestiging zoals opgegeven in de onderhavige overeenkomst. Geen enkele adreswijziging van de
Contractant zal in aanmerking worden genomen indien deze wijziging niet bij aangetekende brief bekend is gemaakt, tenzij in onderlinge
overeenstemming anders bepaald. MKB SAMS en de Contractant komen uitdrukkelijk overeen dat de bevoegdheid voor alle betwistingen
betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst berust bij de rechtbank van ’s-Hertogenbosch of de rechtbank van de
woonplaats van de gedaagde partij. Alle geschillen welke met betrekking tot de overeenkomst mochten ontstaan, zullen worden beslecht
door deze eerder genoemde rechtbanken.

Artikel 6 – Betaling
6.1 Alle betalingen die onder deze overeenkomst verschuldigd zijn, zijn vermeld in euro’s en zijn exclusief verkoopverbuiks- of vergelijkbare
belastingen, waarvoor alleen Adverteerder verantwoordelijk is.
6.2 Contractant gaat akkoord met facturatie per email.
6.3 Betaling van het aan opdrachtgever gefactureerde bedrag dient voor de eerste dag van de betreffende factuurmaand per overschrijving
voldaan te worden.
6.4 Alle kosten, ontstaan ten gevolg van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van
Contractant. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van €125,-.
6.5 In geval van een gezamenlijke gegeven opdracht van opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke
opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

Artikel 7 – Duur van de overeenkomst – ontbinding – opzegging
7.1 De onderhavige overeenkomst ie een duurovereenkomst van bepaalde tijd en is gesloten voor een duur van 24 maanden. De
Contractant kan evenwel besluiten de overeenkomst tussentijds op te zeggen mits de betaling van een opzeggingsvergoeding gelijk aan het
maandbedrag vermeerderd met de resterende maanden van de onderhavige overeenkomst.
7.2 In geval van (voorlopige) surseance van betaling, aanbieding van een minnelijk of gerechtelijk akkoord, (aanvraag van) faillissement,
verkoop, stillegging en/of liquidatie van het bedrijf van de Contractant, of die laatste Nederland verlaat, zullen alle overeenkomsten met
MKB SAMS van rechtswege zijn ontbonden, tenzij MKB SAMS de Contractant binnen een redelijk termijn meedeelt nakoming van (een deel
van) de overeenkomst te verlangen in welk geval MKB SAMS zonder ingebrekestelling gerechtig is;
- de uitvoering van de overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker
is gesteld; en/of
- haar eventuele verplichtingen ten opzichte van de Contractant op te schorten, volledig of ten dele. Onverminderd de overige rechten van
MKB SAMS en zonder dat MKB SAMS tot enige vergoeding van schade of kosten gehouden is.